Privacy en Cookiebeleid Psychologiepraktijk Eisses

Privacy verklaring en Cookiegebruik

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Psychologiepraktijk Eisses, gevestigd aan Aaltjelaan 23 8455 JB Katlijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

dr. Anne-Marie Aardema – Eisses
Aaltjelaan 23
8455 JB Katlijk

tel. +31(0)610131956

Anne-Marie Aardema – Eisses is de Functionaris Gegevensbescherming van Psychologiepraktijk Eisses.
Zij is te bereiken via info@psychologiepraktijkeisses.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Psychologiepraktijk Eisses verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk via de website
Psychologiepraktijk Eisses verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

– uw naam
-uw emailadres
-uw telefoonnummer (optioneel)

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Psychologiepraktijk Eisses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact met u op te nemen wanneer u via het contactformulier  aan ons te kennen heeft gegeven dit op prijs ste stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Psychologiepraktijk Eisses neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Psychologiepraktijk Eisses bewaart de gegevens die wij verzamelt hebben via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming  (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Psychologiepraktijk Eisses verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psychologiepraktijk Eisses blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Psychologiepraktijk Eisses gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookiegebruik op deze website kunt u hier kijken: www.cookiechecker.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Eisses en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@psychologiepraktijkeisses.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Psychologiepraktijk Eisses wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming  (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) en hoe u hier inzage in kunt krijge verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Psychologiepraktijk Eisses neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@psychologiepraktijkeisses.nl

Privacyverklaring met betrekking tot mijn dossiervoering 

Ik werk volgens de richtlijnen van de LVVP (www.lvvp.info)
Het volledige privacystatement leest u hier>>

AVG*

In een digitaal dossier staan uw naam, adres en persoonsgegevens zoals BSN- nummer , verzekeringsnummer en het nummer van uw identiteitsbewijs en inhoudelijke gegevens. Volgens de AVG ben ik verplicht om deze 15 jaar te bewaren.

*Algemene verordening gegevensbescherming

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw diagnose op de facturen staat vermeld, dan kunt ervoor kiezen om een privacyverklaring te ondertekenen. Ook kunt u met deze verklaring voorkomen dat ik gegevens over uw behandeling door moet geven aan Stichting Benchmark GGZ (SBG).

 

Waar ik mij verder aan moet houden:

 

Jouw dossier
De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Jouw rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij inschatten dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In zulke gevallen zoeken wij in principe eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

 

Heeft u meer vragen, neem dan gerust contact met mij op.